Sociaal-emotionele ontwikkeling van lagere schoolkinderen

Gedrag en emoties evolueren tijdens de ontwikkeling. Ze zijn afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau.

Kinderen in de lagere school leren steeds beter hoe ze hun emoties op een gepaste manier kunnen uiten. Ze leren ook hun reacties te onderdrukken of te camoufleren.

Het besef over emoties neemt toe. Ze leren verschillende gevoelens scherp te onderscheiden. Rond de leeftijd van 8 jaar begrijpt het kind ook dat er verschillende emoties tegelijk kunnen zijn en leert het ook de tegenstrijdigheid van signalen herkennen.

Emotionele reacties als wenen en agressief gedrag nemen af ten voordele van het verwoorden of uiten van gevoelens op een aanvaardbare manier. Kinderen leren op deze leeftijd ook de gevoelens van anderen te ontzien.

In de lagere schoolperiode blijven angsten voor donker, donder en bliksem, nachtmerries… aanwezig. Door de toenemende kennis over de wereld rond hen, ontstaan nieuwe angsten (bijvoorbeeld angst voor oorlog, natuurrampen, ernstige ziektes).

Het zelfbeeld verfijnt in deze periode. De commentaren van zijn omgeving (ouders, school, leeftijdsgenootjes) dragen zeker bij tot de vorming van dit zelfbeeld.

De vaardigheid om sociale relaties aan te gaan wordt belangrijker. Het verlangen om bij een groep te horen, wordt sterk.

Vragen of bezorgdheden over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind?

centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

opvoedingswinkel

Meer info over begeleiding van specifieke zorgbehoeften, bv. kinderen of jongeren met (een vermoeden van) een beperking.